Eesmärk

Kindlusta ettevõtte üle kaheaastase maksetähtajaga eksporditehingu riskid!

Üle kaheaastase maksetähtajaga eksporditehingute riskide kindlustamiseks mõeldud teenused on tarnijakrediidi kindlustus ja ostjakrediidi kindlustus.

Need teenused on mõeldud eksportijale, kes müüb kapitali- või kestvuskaupu (nt masinad, seadmed, tehaste sisseseade) või osutab välisriigis asuvale ostjale suures mahus teenuseid (nt suuremahuline IT-arendus), samuti sellises tehingus osalevale finantseerijale.

Tarnijakrediidi kindlustuse lepingu sõlmib eksportija ise. Seda teenust saab kasutada ekspordilepingu finantseerimisel tagatisena muuhulgas siis, kui eksporditehingut finantseeritakse Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse väljastatava ekspordilaenuga.

Ostjakrediidi kindlustus on mõeldud finantseerijale, kes rahastab Eesti eksportija tehingut, andes laenu välisriigis asuvale ostjale. Seda teenust kasutav finantseerija tasub eksportijale kauba või teenuse eest, ostja aga maksab finantseerijale krediidilepingu alusel. Krediidilepinguna mõistetakse laenu- või muud lepingut, samuti akreditiivi, millest tuleneb ostja kohustus teha finantseerijale makseid vähemalt kahe aasta pikkuse maksetähtaja jooksul.

Nii tarnija- kui ka ostjakrediidi puhul on kindlustatud risk, et välisriigis asuv ostja satub makseraskustesse või muutub maksejõuetuks.

Tarnija- ja ostjakrediidi kindlustus on riiklik eksporditagatis ekspordi riikliku tagamise seaduse mõistes. Kindlustustingimused ning tingimused eksporditehingule lähtuvad Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) riikide kokkuleppest riiklike eksporditagatiste andmise kohta.

Kasutegurid

 • Sul on võimalik teha suuremahulisi eksporditehinguid.
 • Saad vajaduse korral kaasata eksporditehingu tarbeks finantseeringu.

 • Saad asjatundliku hinnangu ostja maksevõime kohta.

 • Vajaduse korral aitame sind võlgade sissenõudmisel ostjalt ja/või tehingu restruktureerimisel.

 • Kindlustusjuhtumi korral makstakse tarnijakrediidi korral kindlustushüvitist sinu ettevõttele kui eksportijale või finantseerijale, kes on kindlustuslepingus määratletud soodustatud isikuna, ostjakrediidi korral aga tehingu finantseerijale.

Kellele sobib

tegutsev ettevõte
eksportiv ettevõte
finantseerija

Teenus sobib, kui

 • müüd masinaid, seadmeid, IT-programmi arendust vm teenust, mis on kapitalimahukas,
 • soovid saada konkurentsieelise, pakkudes ostjale pikka maksetähtaega,

 • plaanid ekspordimahtu suurendada.

Olulised tingimused

 • Ostjale antud maksetähtaeg (maksegraafiku lõpptähtaeg) ei tohi ületada müüdud kauba kasulikku eluiga. Pikim võimalik maksetähtaeg on 15 aastat.
 • Kindlustuskatte määr on kuni 95% ekspordikrediidi väärtusest.

 • Kindlustatud on ka ekspordi- või krediidilepingu järgne intress arvestatuna kuni 120 päeva eest.

 • Ostja maksekohustus on kindlustatud kuni 85% ulatuses ekspordilepingu väärtusest (vähemalt 15% ulatuses tuleb ostjal teha ettemakse). Kindlustusmakse võib arvata ekspordilepingu väärtuse hulka.

 • Ekspordi- või krediidilepingu maksegraafik, mille alusel ostja makseid teeb, peab nägema ette põhisumma tasumise võrdsete osamaksete kaupa, vähemalt üks põhiosa- ja intressimakse aastas ja esimese makse tegemise hiljemalt üks aasta pärast kauba ostjale üleandmist.

 • Hüvitame kahju, mis tekib su ettevõttele, kui ostja ei suuda maksegraafikus ettenähtud makseid tasuda.

Protsess

Lepingu sõlmimiseks täida tarnijakrediidi või ostjakrediidi kindlustuse taotlus ja saada see koos nõutud lisadokumentidega e-posti aadressile krediidikindlustus@kredex.ee. Küsimuste korral võta palun ühendust meie halduritega.

Kui vajad tehingu tegemiseks KredExi ekspordilaenu, täida tarnijakrediidi kindlustuse taotluses ka ekspordilaenu puudutav osa.

Enne pakkumuse tegemist veendume, et oleme sinu kindlustusvajadusest õigesti aru saanud, ja selgitame sulle kindlustuse toimimist.

Pakkumuses on kirjas kindlustustingimused ja lepinguga kaasnevad kulud.

Kui oleme leppinud kokku ekspordilepingu (ja vajaduse korral ka finantseerimislepingu) tingimused, sõlmime kindlustuslepingu. Seejärel tasu kindlustusmakse ning kindlustuskaitse hakkabki kehtima.

KredExi ekspordilaenu kasutamise korral on võimalik kindlustusmakse tasumist rahastada ekspordilaenuga.

Kui ekspordilepingu täitmisel tekivad probleemid (näiteks kauba üleandmine või teenuse osutamine viibib), siis teavita meid sellest.

Kui su ostja viivitab maksegraafikus olevate maksete tasumisega, siis teavita meid sellest võimalikult ruttu (hiljemalt kindlustuslepingus määratud tähtajal). Selleks saada maksehäire teade e-posti aadressile kahjud@kredex.ee.

Kindlustushüvitist saad taotleda kindlustusjuhtumi toimumise järel, see tähendab pärast ostja maksejõuetuks muutumist või pikaajalist (vähemalt 90-päevast) makseviivitust. Selleks saada kindlustushüvitise taotlus koos kahju tõendavate dokumentidega e-posti aadressile kahjud@kredex.ee.

Kindlustushüvitise maksmise otsustame ühe kuu jooksul pärast taotluse ja kõigi nõutud lisadokumentide kättesaamist.

Enne lepingu sõlmimist tutvu AS KredEx Krediidikindlustuse tingimustega ja lisaküsimuste korral pöördu meie spetsialistide poole.