Privaatsusteade

02.01.2024

Meie Aktsiaseltsis KredEx Krediidikindlustus hindame Sinu privaatsust. Selle privaatsusteatega anname Sulle teada, mida me oleme teinud selleks, et Sinu õigus privaatsusele oleks kaitstud.

1. Mõisted

Andmekaitse üldmäärus on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.

Automaatne üksikotsus on isiku kohta käiv otsus, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, ning mis toob kaasa isikut puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab isikule märkimisväärset mõju.

Isikuandmed on mistahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta (nt nimi, isikukood, e-posti aadress jne).

Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming (nt muutmine, vaatamine, säilitamine, kustutamine).

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab külastaja arvuti kõvakettale, nutitelefoni või muusse seadmesse. Küpsised saadavad veebilehele teavet, mille alusel saab ära tunda külastaja arvuti seadeid ja eelistusi.

Profiilianalüüs on isikuandmete automaatne töötlemine, mida kasutatakse isiku teatud omaduste hindamiseks, nt selleks, et analüüsida või prognoosida isiku majanduslikku olukorda, töötulemusi, isiklikke eelistusi ja huve.

2. Kelle isikuandmeid me töötleme ja keda käesolev privaatsusteade puudutab?

Käesolev privaatsusteade puudutab Sind, kui:

 • külastad meie veebilehte;
 • kontakteerud meiega;
 • kandideerid meile tööle;
 • oled seotud mõne ettevõttega, kes teeb meile pakkumuse teenuse osutamiseks.

3. Kes vastutab Sinu isikuandmete töötlemise eest?
Sinu isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus (registrikood 11948506). Meie kontaktaadress on: Sepise 7, 11415, Tallinn, Eesti ja e-post: krediidikindlustus@kredex.ee.

4. Milliseid isikuandmeid, millisel eesmärgil ning õiguslikul alusel me töötleme?
Töötleme isikuandmeid ainult eesmärkidel, mis on vajalikud meie põhikirjaliste ülesannete ja juriidiliste kohustuste täitmiseks ning selgel õiguslikul alusel.

Sõltuvalt eesmärkidest on isikuandmete töötlemiseks järgmised õiguslikud alused:

 • töötleme isikuandmeid lepingute (sh töö-, käsundus- ja muude lepingute) sõlmimise ettevalmistamiseks ja täitmiseks;
 • õigusaktist tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks õigusaktis sätestatud eesmärkidel ja ulatuses. Sellised õigusaktid on näiteks töölepingu seadus, riigivaraseadus, kindlustustegevuse seadus, raamatupidamise seadus, maksuseadused, rahvusvahelise sanktsiooni seadus;
 • infoturbe eesmärgil õigustatud huvi alusel. Õigustatud huvi alusel töötleme isikuandmeid ainult siis, kui Sinu huvid ei kaalu andmete töötlemise huvi üles ja kui puudub muu alus isikuandmete töötlemiseks;
 • harvem töötleme isikuandmeid Sinu nõusoleku alusel. Nõusoleku isikuandmete töötlemiseks saad alati anda vabatahtlikult, teadlikult, ühemõtteliselt ja konkreetselt määratletud andmete töötlemise kohta.

Peamised põhjused, miks me isikuandmeid töötleme:

 • töötleme isikuandmeid meile tööle asuda soovivate isikute kvalifikatsiooni ja sobivuse hindamisel. Töödeldavad andmed on sellisel juhul kandidaadi nimi, isikukood, CV ja motivatsioonikirja andmed (sh andmed hariduse ja eelneva töökogemuse kohta), töökuulutuses nõutud dokumentide andmed, töövestluse käigus avaldatud teave, kontaktandmed. Õiguslik alus: lepingu sõlmimise ettevalmistamine;
 • taustakontrolli läbiviimisel töötleme täiendavalt andmeid isiku karistuste kohta süüteomenetlustes, andmeid käimasolevate kohtu-, täite- ja pankrotimenetluste kohta, infot seotud isikute kohta. Õiguslik alus: seadus, kui sobivusmenetluse teostamise kohustus tuleneb kindlustustegevuse seadusest ning meie õigustatud huvi kandidaadi sobivuse hindamiseks ja meie hea maine säilitamiseks, kui sobivusmenetluse teostamise kohustus ei tulene otseselt seadusest. Karistusregistrisse päringu tegemisel tugineme isiku nõusolekule;
 • oma koostööpartnerite puhul töötleme samuti vajaduse korral isikuandmeid meile teenuse osutamises osalevate isikute kvalifikatsiooni ja sobivuse hindamiseks. Õiguslik alus: kindlustustegevuse seadus ja/või lepingu sõlmimise ettevalmistamine;
 • andmeid töötleme ka lepingute täitmisel näiteks lepinguga seotud tasude arvestamiseks, maksete teostamiseks, teabe (sh vajaduse korral edastades andmeid volitatud töötlejatele). Õiguslik alus: lepingu täitmine;
 • vajadusel töötleme isikuandmeid tõendamaks, teostamaks, loovutamaks ja kaitsmaks õiguslikke nõudeid, mis põhinevad lepingutel või tulenevad lepingueelsetest läbirääkimistest. Õiguslik alus: meie õigustatud huvi kaitsta ennast juriidilistes vaidlustes;
 • Sinu e-posti aadressi kasutame tagasiside edastamiseks;
 • meie veebilehe kasutajate IP-aadresside andmeid töötleme infoturbe tagamise eesmärgil. Õiguslik alus: meie õigustatud huvi riskide juhtimiseks ja maandamiseks.

5. Kust oleme Sinu andmed saanud?
Peamiselt kogume andmeid Sinult endalt (nt kui kandideerid meile tööle, kirjutad või helistad meile). Teatud juhtudel võime koguda andmeid ka välistest andmebaasidest (nt taustakontrolli tegemisel karistusregister, äriregister, Ametlike Teadaannete portaal).

6. Kas ja kellele me Sinu andmeid võime edastada?
Võime Sinu andmeid edastada teatud kolmandatele isikutele, kui meil on selleks nt seadusest tulenev kohustus või see on vajalik meie õigustatud huvide kaitsmiseks nt vaidluste korral. Sellisteks kolmandateks isikuteks on järelevalveasutused (nt Finantsinspektsioon, Andmekaitse Inspektsioon, Rahapesu Andmebüroo, Tervisekassa, Maksuamet, Tööinspektsioon, Sotsiaalkindlustusamet), õigusteenuse osutajad (erinevad advokaadibürood), audiitorbürood, kohtud, kohtutäiturid. Sellised asutused ja ettevõtted vastutavad andmete nõuetekohase töötlemise eest meie volitatud töötlejatena ehk meie nimel ja vastutusel.

7. Millises ulatuses andmeid töötleme ning kui kaua neid säilitame?

 • Töötleme isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik andmete kogumisel seatud eesmärkide elluviimiseks ning säilitame neid kindlaksmääratud aja jooksul. Kui andmete säilitamise tähtaeg on määratud õigusaktiga, lähtume õigusaktis toodud tähtajast. Kirjavahetust säilitame 5 aastat, lepingutega seotud materjale 10 aastat lepingu lõppemisest, raamatupidamisdokumente 7 aastat. Tähtaja möödumisel kustutame isikuandmed. Tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad üldjuhul hävitamisele kui õigusaktid ei sätesta teisiti;
 • Värbamisega seotud dokumente säilitame kuni 1 aasta konkursi lõppemisest, välja arvatud juhul, kui oled andnud meile nõusoleku andmeid kauem säilitada või kui oled olnud edukas kandidaat ning oleme sõlminud töölepingu.

8. Kas me teeme Sinu isikuandmete põhjal automaatseid üksikotsuseid või profiilianalüüsi?
Ei, me ei tee automaatseid üksikotsuseid ega profiilianalüüse.

9. Küpsised
Me ei kasuta oma kodulehel küpsiseid.

10. Millised on Sinu õigused ja kuidas saad neid kasutada?

 • Sul on õigus tutvuda oma isikuandmetega ja saada teavet selle kohta, milliseid andmeid töötleme. Võid meie poole pöörduda ja küsida, millisel eesmärgil me Sinu isikuandmeid töötleme. Püüame vastata küsimustele esimesel võimalusel, kuid üritame seda teha vähemalt ühe kuu jooksul. Keerulisemate päringute korral võib olla vaja päringutele ja taotlustele vastamiseks kuluvat aega täiendava kahe kuu võrra pikendada. Sellisel juhul võtame Sinuga ühendust ja selgitame vastuse andmise aja pikendamise põhjuseid;
 • kui see on vajalik ja põhjendatud, esitame Sulle Sinu taotluse alusel koopia Sinuga seonduvatest dokumentidest. Väljastame andmeid ja dokumente taotluse esitamisel, kas paberil või elektrooniliselt. Võime aga keelduda koopia esitamisest, kui see mõjutab ebaproportsionaalselt teiste isikute õigusi ja vabadusi ning tarvitusele ei ole võimalik võtta vähem rangeid meetmeid;
 • kui märkad, et isikuandmed ei ole ajakohased, on valed või vajavad parandamist või täiendamist, võid pöörduda meie poole andmete parandamiseks või täiendamiseks;
 • Sul on õigus ka isikuandmete ülekandmisele, kuid see puudutab üksnes andmeid, mille oled meile ise esitanud ning mida töötleme elektroonilises formaadis kas Sinu nõusoleku alusel või lepingu alusel. Isikuandmete ülekandmine tähendab nende esitamist teisele vastutavale töötlejale;
 • Sul on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui isikuandmed ei ole seoses nende kogumise või töötlemise eesmärkidega enam vajalikud. Õigus kustutamisele ei ole absoluutne õigus. Mõnikord on meil seadusest tulenev kohustus andmeid säilitada. Samuti ei ole meil kohustust isikuandmeid kustutada, kui vajame neid õiguslike nõuete esitamiseks või enda kaitsmiseks;
 • Sul on õigus taotleda isikuandmete töötlemise piiramist kuni nende täpsuse kontrollimiseni;
 • kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, on Sul igal ajal õigus pöörduda meie poole selleks, et oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu;
 • kui arvad, et isikuandmete töötlemine riivab Sinu õigust isikuandmete kaitsele või muid õigusi ja vabadusi, on Sul õigus esitada meile isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid;
 • Sul on õigus pöörduda kaebusega riikliku andmekaitse järelevalve teostaja poole, kui oled arvamusel, et Sinu isikuandmete töötlemine ei vasta andmekaitse reeglitele. Eestis on riiklikuks järelevalve teostajaks Andmekaitse Inspektsioon.

11. Kaitsemeetmed ja teavitamine

Hoiame isikuandmed rangelt konfidentsiaalsena ja kaitseme neid õigustamata isikute kätte sattumise eest tõhusate organisatsiooniliste ja IT turvameetmete abil. Kui siiski leiab aset isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu Sinu õigustele, siis teavitame sellisest rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Täiendavalt võtame kasutusele meetmeid, et rikkumine esimesel võimalusel lõpetada. Kui rikkumise tulemusena tekib Sinu õigustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame Sind sellest, et saaksid vajadusel ise võtta kasutusele vajalikke ettevaatusabinõusid.

12. Privaatsusteate ajakohasena hoidmine
Meil on õigus privaatsusteadet igal ajal ühepoolselt muuta, võttes arvesse õigusaktides, andmekaitseõiguses ning isikuandmete kaitset tagava tehnoloogia arengutes aset leidvaid muutusi. Vaatame privaatsusteate sisu regulaarselt läbi ning teeme selles vajadusel muudatusi.