Eksporditehingute keskkonnaalaste ja sotsiaalsete aspektide läbivaatamise kord

KREDEX KREDIIDIKINDLUSTUS JÄRGIB NÕUDEID, MIS ON SÄTESTATUD OECD SOOVITUSES RIIKLIKULT TOETATAVAID EKSPORDIKREDIITE KÄSITLEVATE ÜHISTE LÄHENEMISVIISIDE NING KESKKONNAALASE JA SOTSIAALSE HOOLSUSKOHUSTUSE KOHTA („ÜHISED LÄHENEMISVIISID“ EHK „COMMON APPROACHES“)

KredEx Krediidikindlustus kohaldab enne riiklikult toetatavate ekspordikrediitide kohta otsuste tegemist kapitalikaupade ja/või -teenuste ekspordiga seotud

keskkonnaalaste ja sotsiaalküsimuste lahendamise ühiste lähenemisviiside põhimõtteid (OECD Common Approaches https://one.oecd.org/document/TAD/ECG(2024)3/en/pdf), kui tagasimaksetähtaeg on vähemalt kaks aastat.

KredEx Krediidikindlustus skriinib riiklikult toetatavate ekspordikrediitide taotlusi, et teha kindlaks, millised taotlused tuleb klassifitseerida ja vajaduse korral seejärel ühiste lähenemisviiside kohaselt läbi vaadata. Selleks nõuab KredEx Krediidikindlustus taotlejatelt (eksportijatelt ja laenuandjatelt) kogu skriinimiseks vajalikku teavet. Teavet nõutakse taotluses või täiendavalt riskihindamise käigus.

Skriinimine on suunatud järgmiste asjaolude väljaselgitamiseks:

 • kas tehingud on seotud uute projektide või juba teostamisel oleva tegevusega;
 • kas eksport toimub sihtkohtadesse keskkonnakaitseliselt tundlikel aladel või nende läheduses;
 • kas esineb suur tõenäosus, et projekt võib avaldada tõsist mõju inimõigustele;
 • kas KredEx Krediidikindlustuse riikliku eksporditagatise väärtus oleks 10 miljonit SDR-i või rohkem.

KredEx Krediidikindlustus tuvastab taotlustega seotud võimaliku positiivse ja negatiivse keskkonnaalase ja sotsiaalse mõju:

 • võimalik keskkonnamõju võib muu hulgas hõlmata märkimisväärse õhuheitme, sealhulgas kasvuhoonegaaside, heitvee, jäätmete, ohtlike jäätmete, reovee, müra ja vibratsiooni tekkimist, loodusvarade märkimisväärset kasutamist ning mõju ohustatud liikidele;
 • võimalik sotsiaalne mõju võib hõlmata muu hulgas töötingimusi, kogukonna tervist, ohutust ja turvalisust, maa omandamist ja sunniviisilist ümberasustamist, põlisrahvaid, kultuuripärandit ning projektiga seotud mõju inimõigustele, sealhulgas sunnitöö, lapstööjõu kasutamine ning eluohtlikud töötervishoiu ja tööohutuse olukorrad.

Võttes arvesse positiivsete ja negatiivsete keskkonnaalaste ja sotsiaalsete aspektide skriinimise tulemusi, jagatakse kõik taotlused kolme kategooriasse:

 • A-kategooria: projekt liigitatakse A-kategooriasse, kui see võib avaldada märkimisväärset kahjulikku keskkonnaalast ja/või sotsiaalset mõju, mis on mitmekesine, pöördumatu ja/või enneolematu. Selline mõju võib mõjutada laiemat piirkonda kui need alad või rajatised, kus füüsilisi töid tehakse. A-kategooria hõlmab sisuliselt projekte tundlikes sektorites või tundlikel aladel või nende läheduses.
 • B-kategooria: projekt liigitatakse B-kategooriasse, kui selle potentsiaalne keskkonnaalane ja/või sotsiaalne mõju on vähem kahjulik kui A-kategooria projektide puhul. Tavaliselt on neid mõjutegureid vähe, need on kohapõhised, vähesed neist on pöördumatud (kui üldse) ja leevendusmeetmed on kergemini kättesaadavad.
 • C-kategooria: projekt liigitatakse C-kategooriasse, kui sellel on minimaalne mõju või puudub potentsiaalselt kahjulik keskkonnaalane ja/või sotsiaalne mõju.

C-kategooria projektiga on tegu kui KredEx Krediidikindlustuse osa on väiksem kui 10 miljonit SDR-i ja projekt või olemasolev tegevus ei asu tundlikes piirkondades või nende läheduses ning sel juhul puudub vajadus täiendavateks meetmeteks, välja arvatud juhul, kui skriinimisel on tuvastatud, et projektiga seotud tõsise mõju avaldumine inimõigustele võib olla väga tõenäoline.

Kui on vaja täiendavaid meetmeid, järgneb keskkonnaalane ja sotsiaalne läbivaatamine. See hõlmab järgmist:

 • projekti keskkonnaalase ja sotsiaalse tulemuslikkuse võrdlemine projekti suhtes kohaldatavate rahvusvaheliste standardite asjakohaste aspektidega;
 • meetmete kaalumine, mida saab võtta kahjuliku mõju vältimiseks, vähendamiseks, leevendamiseks või heastamiseks ja/või keskkonnaalaste ja sotsiaalsete tulemuste parandamiseks, vastavalt projektis osalevate asjaomaste poolte suurusele, nende tegevuse kontekstile, võimaliku kahjuliku mõju laadile ja ulatusele, projekti suhtes kohaldatavatele rahvusvahelistele standarditele ning KredEx Krediidikindlustuse osakaalu tähtsusele kogu projektis.

Juhul kui KredEx Krediidikindlustuse võimalik riiklik toetus moodustaks projekti väiksema osa, võib KredEx Krediidikindlustus võtta arvesse teise asutuse poolt vastavalt ühistele lähenemisviisidele teostatud keskkonnaalast ja sotsiaalset läbivaatamist.

Läbivaatamine võib hõlmata mis tahes seotud rajatiste võimaliku keskkonnaalase ja/või sotsiaalse mõju hindamist, mis tahes asjakohaste avalikkusele kättesaadavate avalduste või aruannete kaalumist, asjakohaste poolte teavitamist sellest, millist teavet on vaja, sealhulgas vajaduse korral keskkonnaalase ja sotsiaalse mõju hindamise (ESIA) vajadust. Taotleja vastutab nõuetekohase teabe esitamise eest.

KredEx Krediidikindlustus võib sellisel juhul nõuda järgmist teavet:

 • projekti ja selle geograafilise, ökoloogilise, sotsiaalse ja ajalise konteksti kirjeldus;
 • teave projekti võimaliku keskkonnaalase ja/või sotsiaalse mõju kohta koos teabega seonduvate leevendus- ja järelevalvemeetmete kohta;
 • standardid, tavad ja protsessid, mida projektis osalevad pooled kavatsevad kohaldada, sealhulgas teave selle kohta, et projekt vastab kohalikele õigusaktidele ja muudele vastuvõtva riigi asjakohastele eeskirjadele;
 • projekti poolt otseselt mõjutatud kohalike kogukondade ja/või nende seaduslike esindajatega peetud avalike konsultatsioonide tulemused ning muude pooltega, näiteks kodanikuühiskonna organisatsioonidega, kes on väljendanud huvi projekti vastu, peetud konsultatsioonide tulemused. Ostja / projekti rahastaja vastutab selliste avalike konsultatsioonide ja/või huvitatud isikutega konsulteerimise eest. Avalike konsultatsioonide jaoks tuleb keskkonnaalast ja sotsiaalset mõju käsitlev teave teha mõjutatud kogukondadele kättesaadavaks neile ligipääsetavas keeles.
 • A-kategooria projekti puhul on nõutav ESIA (keskkonnamõju hindamine). ESIA aruandes ja kõigis täiendavates dokumentides tuleb käsitleda projekti suhtes kohaldatavates rahvusvahelistes standardites sätestatud küsimusi.

B-kategooria projekti läbivaatamise ulatus võib projekti kaupa erineda.

Vajaduse korral võrreldakse projekte suuremate mitmepoolsete asutuste standardite asjakohaste aspektide, asjakohaste suuniste, rahvusvaheliste või konkreetsete standardite ja muude sarnaste aspektidega. Projektid peavad igal juhul vastama vastuvõtva riigi standarditele ja kohalikele õigusaktidele.

Skriinimisel ja läbivaatamisel saadud teavet hindab KredEx Krediidikindlustus ning hindamistulemuste põhjal otsustatakse, kas riikliku eksporditagatise taotluse saab heaks kiita või tuleb see tagasi lükata.

Riikliku eksporditagatise andmise korral otsustab KredEx Krediidikindlustus, kas kohaldada enne või pärast riikliku eksporditagatise andmise kohta lõpliku otsuse tegemist tingimusi, näiteks meetmeid võimaliku kahjuliku keskkonnaalase ja sotsiaalse mõju vältimiseks, vähendamiseks, leevendamiseks või heastamiseks.

Vajaduse korral nõutakse ka regulaarsete järelaruannete esitamist, tagamaks, et asjakohast võimalikku keskkonnaalast ja/või sotsiaalset mõju käsitletakse vastavalt taotlejate poolt keskkonnaalase ja sotsiaalse hindamise käigus esitatud teabele. Riikliku eksporditagatise tingimuste täitmata jätmise korral nõuab KredEx Krediidikindlustus taotlejalt meetmete võtmist nõuetele vastavuse taastamiseks.

KredEx Krediidikindlustus jagab teavet teiste asutustega vastavalt ühiste lähenemisviiside nõuetele ja vajaduse korral projektis osalevate finantseerimisasutustega.

A-kategooria projektide puhul avalikustab KredEx Krediidikindlustus oma veebisaidil teabe, sealhulgas projekti nime, asukoha, projekti kirjelduse ja üksikasjad selle kohta, kust on võimalik saada lisateavet (nt keskkonnamõju hindamise aruanne, selle kokkuvõte), samuti ostja ja/või projekti rahastaja kontaktpunkti ja/või veebisaidi lingi. Avalikustamine toimub läbivaatamise protsessis võimalikult vara ning vähemalt 30 kalendripäeva enne riikliku eksporditagatise andmise kohta  lõpliku otsuse tegemist.

KredEx Krediidikindlustus avaldab igal aastal keskkonnaalast ja sotsiaalset teavet A- ja B-kategooriasse liigitatud projektide kohta, mille suhtes on KredEx Krediidikindlustus teinud lõpliku otsuse väljastada riiklik eksporditagatis.