Eesmärk

Kindlusta kogu müügikäive või suurem osa sellest!

Müügikäibe kindlustusega saad kindlustada ettevõtte kõik müügitehingud nii Eestis kui ka välismaal asuvate ostjatega või suurema osa neist. Sel moel maandad ühekorraga paljude ostjate makseriskid. Kindlustusperioodi jooksul saad taotleda krediidilimiitide määramist uutele ostjatele ja seniste krediidilimiitide muutmist.

Kasutegurid

 • Saad kindlustundega müüa nii Eestis kui ka välisturgudel.
 • Saad rohkem infot ostjate tausta ja maksekäitumise kohta.

 • Krediidikindlustus annab sulle konkurentsieelise, sest sul on võimalus pakkuda pikemat maksetähtaega.

 • Saad abi võlgade sissenõudmisel ja hüvitatud sellega seotud kulu.

 • Kindlustus hüvitab ostjal tasumata jäänud arvete tõttu tekkinud kahju.

 • Soovi korral saad kindlustada ka tütar- või sidusettevõtte müügikäibe.

 • Krediidikindlustust saad kasutada tagatisena müügiarvete finantseerimisel faktooringu vm finantsteenuste abil.

Kellele sobib

iduettevõte
alustav ettevõte
tegutsev ettevõte
eksportiv ettevõte

Teenus sobib, kui

 • Soovid kindlustada müüki laiemalt ja sul on ostjaid nii Eestis kui ka välisriikides.
 • Plaanid suurendada ekspordimahtu.
 • Müüd krediiditingimustel, st annad ostjale tasumiseks pika maksetähtaja, mis saabub pärast kauba ostjale kättetoimetamist või teenuse osutamist.

Olulised tingimused

 • Ostjad võivad asuda nii Eestis kui ka välismaal.
 • Igale ostjale taotled krediidilimiiti, meie poolt määratud krediidilimiidi ulatuses on müük sellele ostjale kindlustuskaitsega kaetud.

 • Ostjale antud maksetähtaeg on üldjuhul kuni 90 päeva. Maksetähtaeg peab olema kooskõlas kindlustuslepingu tingimustega.

 • Ostja makseviivitusest tuleb meile teatada kokkulepitud aja jooksul.

 • Ostja makseviivituse korral sulgeme ostjale määratud krediidilimiidi. Edasised müügitehingud ei ole kindlustuskaitsega kaetud.

 • Majandustegevuses tuleb sul olla hoolas, et vältida kahju teket või suurenemist.

 • Kindlustushüvitist saad taotleda siis, kui leiab aset kindlustusjuhtum. Kindlustusjuhtumiks on ostja maksejõuetus või maksekohustuse täitmata jätmine pika aja jooksul (vähemalt 180-päevase perioodi jooksul). Sündmused, mis kujutavad endast kindlustusjuhtumit, on täpsemalt kirjeldatud kindlustustingimustes.

 • Kindlustushüvitise maksmisel arvestatakse omavastutust.

 • Kindlustada ei saa sinu ettevõttega seotud ostja makseriski, ostja peab olema sõltumatu.

 • Kindlustatud on ostja kohustus tasuda ostetud kauba või osutatud teenuse eest. Kindlustatud ei ole nõuded eraisikute vastu, viivised, leppetrahvid, krediidiasutuste teenustasud, valuutade vahetuskursside erinevusest tekkivad kulud, tollimaksud jms tasud.

Kindlustusprotsess

Lepingu sõlmimiseks täida kindlustuslepingu taotlus ja saada see e-posti aadressile krediidikindlustus@kredex.ee. Küsimuste korral võta palun ühendust meie kliendihalduriga.

Vaatame taotluse läbi, hindame sinu ostjate portfelli ja võimaluse korral teeme sulle pakkumuse kindlustuslepingu sõlmimiseks.

Omalt poolt veendume enne pakkumuse tegemist, et oleme sinu kindlustusvajadusest õigesti aru saanud. Selgitame sulle krediidikindlustuse toimimist.

Pakkumust koostades võtame arvesse andmeid sinu ettevõtte tegevusvaldkonna, müügiturgude ja ostjate arvu, taotletavate krediidilimiitide suuruse, kindlustatava käibe eeldatava mahu, varasemate kahjujuhtumite ja muude kindlustuslepingu sõlmimise seisukohast kaalukate asjaolude kohta.

Pakkumuse esitamisel tutvustame sulle pakutava kindlustuslepingu tingimusi ja selgitame, millised kulud kindlustuslepingu sõlmimisega kaasnevad.

Tutvu pakkumusega hoolikalt ning veendu, et see sobib sinu vajadustega. Esita julgelt kõik küsimused, mis pakkumusega tutvumise käigus tekivad.

Kui pakkumus sobib, allkirjastame kindlustuslepingu ja sa saad arve kindlustusmakse või selle esimese osamakse tasumiseks.

Kindlustusperioodi pikkuseks on 12 kuud.

Kindlustuslepinguga seonduvad kaht liiki kulud: kindlustusmakse ja ostjate hindamisega seotud kulud (krediidilimiidi tasud). Kindlustusmakse tuleb tasuda poliisis märgitud summas. Kindlustusmakse lõplik suurus arvutatakse tegelikku kindlustatud müügikäibe suurust arvesse võttes.

Määrame su ettevõtte igale ostjale krediidilimiidi. Krediidilimiidi summa on maksimumsumma, mille ulatuses on müük sellele ostjale kindlustuskaitsega kaetud. Kindlustusperioodi jooksul saad vajaduse korral taotleda krediidilimiidi summa muutmist ja krediidilimiitide määramist uutele ostjatele. Ostjale võimaldatav krediidilimiit sõltub eelkõige ostja krediidivõimest.

Palun täida krediidilimiidi taotluse vorm ja saada päring e-postile: limiidid@kredex.ee.

Kindlustuslepingu kehtivusaja iga kvartali kohta ootame sinult kindlustatud käibe kohta deklaratsiooni. Kindlustusperioodi lõpus teeme kindlaks kindlustatud müügikäibe tegeliku suuruse.

Kui ostja viivitab arve tasumisega, siis tuleta tasumise kohustust talle esmalt ise meelde. Kui see ei aita olukorda lahendada, anna meile kindlustuslepingus ettenähtud tähtaja jooksul ostja võlgnevusest teada. Selleks saada maksehäire teade e-posti aadressile kahjud@kredex.ee.

Kindlustushüvitist saad taotleda kindlustusjuhtumi toimumise järel. Selleks saada kindlustushüvitise taotlus koos kahju tekkimist tõendavate dokumentidega e-posti aadressile kahjud@kredex.ee.

Kindlustushüvitise maksmise otsustame ühe kuu jooksul pärast taotluse ja kõigi nõutavate lisadokumentide kättesaamist.

Enne lepingu sõlmimist tutvu AS KredEx Krediidikindlustuse tingimustega ja lisaküsimuste korral pöördu meie spetsialistide poole.