Eesmärk

Kindlusta ühe ostjaga kindlustusperioodil tehtud tehingutest tulenevad ostja makseriskid!

Üksiku riski kindlustus (müügikäibe põhjal) on mõeldud ettevõtjale, kes soovib kindlustada ühe ostja makseriski. Teenus on sobilik siis, kui on planeeritud teha ostjaga kindlustusperioodi jooksul mitmeid müügitehinguid ning on olemas ettekujutus, milliseks kujuneb aastane kindlustatud müügikäibe suurus.

Üksiku riski kindlustus võimaldab sul pakkuda ostjale paindlikku maksetähtaega. Kui ostja ei suuda maksta arvet õigel ajal, ei kannata selle pärast sinu ettevõte.

Kasutegurid

 • Hüvitame su ettevõttele ostja tasumata arvete tõttu tekkinud kahju.
 • Saad julgemalt alustada müüki tundmatul välisturul.

 • Saad rohkem infot ostja tausta ja maksekäitumise kohta.

 • Annab sulle konkurentsieelise, sest sul on võimalus pakkuda ostjale paindlikke maksetingimusi.

 • Saad abi võlgade sissenõudmisel ja hüvitatud sellega seotud kulu.

 • Krediidikindlustust saad kasutada tagatisena müügiarvete finantseerimisel faktooringu või muu finantsteenuste abil.

Kellele sobib

iduettevõte
alustav ettevõte
tegutsev ettevõte
eksportiv ettevõte

Teenus sobib, kui

 • soovid kindlustada olulise ostjaga aasta jooksul tehtud kõigist müügitehingutest tulenevad ostja makseriskid,

 • teed eksportimisel alles esimesi samme või eksport seisnebki müügitehingutes üheainsa ostjaga,

 • soovid pakkuda ostjale pikka maksetähtaega.

Olulised tingimused

 • Kindlustada saab nii Eestis kui välismaal asuva ostja makseriski.

 • Ostjale antud maksetähtaeg on üldjuhul kuni 90 päeva, maksetähtaeg peab olema kooskõlas kindlustuslepingu tingimustega.

 • Ostja makseviivitusest tuleb meile teatada kokkulepitud aja jooksul.

 • Ostja makseviivituse korral sulgeme ostjale määratud krediidilimiidi. Edasised müügitehingud ei ole kindlustuskaitsega kaetud.

 • Majandustegevuses tuleb sul olla hoolas, et vältida kahju teket või suurenemist.

 • Kindlustushüvitist saad taotleda siis, kui leiab aset kindlustusjuhtum. Kindlustusjuhtumiks on ostja maksejõuetus või maksekohustuse täitmata jätmine pika aja jooksul (vähemalt 180-päevase perioodi jooksul). Sündmused, mis kujutavad endast kindlustusjuhtumit, on täpsemalt kirjeldatud kindlustustingimustes.

 • Kindlustushüvitise maksmisel kehtib omavastutus.

 • Kindlustada ei saa sinu ettevõttega seotud ostja makseriski, ostja peab olema sõltumatu.

 • Kindlustatud on ostja kohustus tasuda ostetud kauba või osutatud teenuse eest. Kindlustatud ei ole nõuded eraisikute vastu, viivised, leppetrahvid, krediidiasutuste teenustasud, valuutade vahetuskursside erinevusest tekkivad kulud, tollimaksud jms tasud.

Kindlustusprotsess

Lepingu sõlmimiseks täida kindlustuslepingu taotlus ja saada see e-posti aadressile krediidikindlustus@kredex.ee. Küsimuste korral võta palun ühendust meie kliendihalduriga.

Vaatame taotluse läbi, hindame sinu ostjate portfelli ja võimaluse korral teeme sulle pakkumuse kindlustuslepingu sõlmimiseks.

Omalt poolt veendume enne pakkumuse tegemist, et oleme sinu kindlustusvajadusest õigesti aru saanud. Selgitame sulle krediidikindlustuse toimimist.

Pakkumust koostades võtame arvesse andmeid sinu ettevõtte tegevusvaldkonna, müügiturgude ja ostjate arvu, taotletavate krediidilimiitide suuruse, kindlustatava käibe eeldatava mahu, varasemate kahjujuhtumite ja muude kindlustuslepingu sõlmimise seisukohast kaalukate asjaolude kohta.

Pakkumuse esitamisel tutvustame sulle pakutava kindlustuslepingu tingimusi ja selgitame, millised kulud kindlustuslepingu sõlmimisega kaasnevad.

Tutvu pakkumusega hoolikalt ning veendu, et see sobib sinu vajadustega. Esita julgelt kõik küsimused, mis pakkumusega tutvumise käigus tekivad.

Kui pakkumus sobib, allkirjastame kindlustuslepingu ja sa saad arve kindlustusmakse või selle esimese osamakse tasumiseks.

Kindlustusperioodi pikkuseks on 12 kuud.

Kindlustuslepinguga seonduvad kaht liiki kulud: kindlustusmakse ja ostjate hindamisega seotud kulud (krediidilimiidi tasud). Kindlustusmakse tuleb tasuda poliisis märgitud summas. Kindlustusmakse lõplik suurus arvutatakse tegelikku kindlustatud müügikäibe suurust arvesse võttes.

Määrame ostjale krediidilimiidi. Krediidilimiidi summa on maksimumsumma, mille ulatuses on müük sellele ostjale kindlustuskaitsega kaetud. Kindlustusperioodi jooksul saad vajaduse korral taotleda krediidilimiidi summa muutmist. Krediidilimiidi summa sõltub eelkõige ostja krediidivõimest.

Palun täida krediidilimiidi taotluse vorm ja saada päring e-postile: limiidid@kredex.ee.

Kindlustuslepingu kehtivusaja iga kvartali kohta ootame sinult kindlustatud käibe kohta deklaratsiooni. Kindlustusperioodi lõpus teeme kindlaks kindlustatud müügikäibe tegeliku suuruse.

Kui ostja viivitab arve tasumisega, siis tuleta tasumise kohustust talle esmalt ise meelde. Kui see ei aita olukorda lahendada, anna meile kindlustuslepingus ettenähtud tähtaja jooksul ostja võlgnevusest teada. Selleks saada maksehäire teade e-posti aadressile kahjud@kredex.ee.

Kindlustushüvitist saad taotleda kindlustusjuhtumi toimumise järel. Selleks saada kindlustushüvitise taotlus koos kahju tekkimist tõendavate dokumentidega e-posti aadressile kahjud@kredex.ee.

Kindlustushüvitise maksmise otsustame ühe kuu jooksul pärast taotluse ja kõigi nõutavate lisadokumentide kättesaamist.

Enne lepingu sõlmimist tutvu AS KredEx Krediidikindlustuse tingimustega ja lisaküsimuste korral pöördu meie spetsialistide poole.