Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus on 2009. aastal sihtasutuse KredEx ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ühiselt loodud kindlustusselts, mille eesmärk on aidata Eesti ettevõtetel maandada nii ekspordi kui ka kodumaise müügiga seonduvaid krediidiriske.

Meie missioon on suurendada Eesti ettevõtete konkurentsivõimet ja ekspordipotentsiaali, pakkudes selleks krediidiriske maandavaid teenuseid.

Aitame Eesti ettevõtetel suurendada nende teadlikkust krediidijuhtimisest, parandada nende finantsstabiilsust kindlustusteenuse abil ja aitame kaasa rahvusvaheliste kaubandussuhete ja rahastamisvõimaluste arengule.

AS Kredex Krediidikindlustus on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Kindlustusseltside Liidu, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi ja rahvusvahelise ekspordikrediidi ja investeerimiskindlustuse assotsiatsiooni Berne Union liige. Võtame osa Euroopa Nõukogu ja OECD juures tegutsevatest ekspordikrediidi töögruppide tööst.

Loe lähemalt meie teenustest:

Nõukogu koosseis ja liikmetele makstav tasu

  • Ivo Kuldmäe, nõukogu esimees, tasu 600 eurot kuus

  • Martti Kalvik, nõukogu liige, tasu 400 eurot kuus

  • Aare Järvan, nõukogu liige, tasu 400 eurot kuus

Auditikomitee

  • Regina Raukas

  • Erik Štarkov

  • Paul Kalle

Auditikomitee ülesandeks on nõukogu nõustamine järelevalve teostamisega seotud küsimustes, sealhulgas raamatupidamise korraldamise, välisauditi teostamise, sisekontrollisüsteemi toimimise, finantsriskide juhtimise ja tegevuse seaduslikkuse monitooringu osas, samuti eelarve koostamise ja majandusaasta aruande kinnitamise osas.

Aastate 2020 – 2023 finantsaudiitoriks on valitud KPMG Baltics OÜ.