KredEx Krediidikindlustus julgustab vastutustundlikku käitumist nii riigisiseste kui rahvusvaheliste äritehingute tegemisel. See tähendab muuhulgas mõistliku hoole rakendamist selleks, et ära tunda ja ära hoida korruptsiooniohtlikke olukordi ning vältida seotust altkäemaksu andmise, saamise ning vahendamisega seoses äritehingutega, millest tulenevaid ostja makseriske soovitakse krediidikindlustuse abil maandada.

Kõik äritehingus osalevad isikud peaksid tegutsema kooskõlas altkäemaksu keelavate õigusaktidega. Rahvusvahelise äritehingu korral on oluline jälgida, et tegevus oleks kooskõlas kõigi asjassepuutuvate riikide õigusaktidega. Äritehingus osalevad isikud peaksid rakendama mõistlikke juhtimis- ja sisekontrollimeetmeid, et tagada oma organisatsioonis ühtne arusaam heakskiidetud väärtustel baseeruvast käitumisest ning kontrollikeskkonna toimimine.

KredEx Krediidikindlustus juhib tähelepanu, et Eestis kehtiva Karistusseadustiku kohaselt on karistatavad nii avaliku kui erasektori altkäemaksusüüteod, muuhulgas ka välisriigis toime pandud altkäemaksusüüteod. Selliste süütegude korral on karistuseks ettenähtud rahatrahv või vanglakaristus ning süüteoga omandatud vara konfiskeerimine.

KredEx Krediidikindlustus järgib OECD nõukogu soovitusi altkäemaksu vältimiseks rahvusvahelistes äritehingutes: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0447

Nendest soovitustest lähtuvalt taotleb KredEx Krediidikindlustus ostja makseriskide kindlustamisel asjassepuutuvatelt tehinguosalistelt kinnituse esitamist selle kohta, et tehinguosaline ega ükski tema nimel tegutsev isik ei ole seotud altkäemaksu andmise, saamise ega vahendamisega, ei ole sellega seoses süüdistatav ega uurimise all, samuti et kindlustatavate äritehingutega seoses maksmisele kuuluvad tasud on eranditult õiguspärased. Kinnitus võib sisalduda krediidikindlustuse lepingu tingimustes või tuleb see esitada eraldiseisvalt. Tehinguosalise seotus altkäemaksuga tähendab, et KredEx Krediidikindlustus ei sõlmi kindlustuslepingut, peatab kindlustushüvitise väljamaksed, ütleb üles varem sõlmitud kindlustuslepingu või nõuab tagasi juba välja makstud kindlustushüvitise.